Menu
The Curry Lane Veg. Restaurant
Wasl Ivory Building Shop no.3,
Near Karama, Post Office,
P.O. Box 62173, Karama, Dubai, UAE.